your location:HOME-About

Dean

Chuanzhen HUANG

Associate Deans

Yong WANG

Fangyi LI

Zhihong YANG

Yi WAN

Academic Board

Chair: Xing AI

Associate Chair: Jianfeng LI

Member:

Xing AI, Jianfeng LI, Yong WANG, Zengcai WANG, Chang’an LIU, Heshan LIU,

Chengrui ZHANG, Yiqi ZHOU, Shenjie ZHOU, Chuanzhen HUANG, Peiqi GE,

Zhiming WANG*, Guangzhou ZENG*, Han DING**, Tian HUANG**,

Dongming GUO**


17923 Jingshi Road, School of Mechanical Engineering, Shandong University(Qianfo Campus), 250061
Tel: +86-531-88392239 | Fax: +86-531-88392058 | mech@sdu.edu.cn